Women Secularism labour Proposals to Central Government by Adv V SUNDARARAJAN 2014

தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கான மக்கள் எதிர்பார்க்கும் 7 ஜீவ நதி சட்ட பாலங்கள்  – சமூக ஆர்வலரின் பரிந்துரை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம், விதி 51(A) இந்திய குடிமகனின் அடிப்படை கடமையின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.  வரிசை என் . பாராளுமன்றம் 2014 பரிந்துரை செய்யப்படும் புதிய சட்டங்கள். புதிய சட்டங்களின் பயன்கள்   1. பணியாளர் பணி …